سال نو مبارک

مکتب هابی کهن موسیقی ایران

25,000 تومان
ناموجود

توضیحات محصول

مکتب هابی کهن موسیقی ایران

«نـگاه مـا بـه تاریـخ تکویـن مکتـب دسـتگاهی نگاهـی سرسـری اسـت و بـا شـرایط مـادی و فرهنگـی پیدایـش آن ارتباطـی نـدارد. موسـیقی هـر فرهنـگ سـیر تکاملی و تکوینـی و تاریـخ پیچیـده ای دارد کـه ویـژه ی آن اسـت. مثـلا مکتب هـای موسـیقی عـرب بـا پـرورش مکتـب موسـیقی حجـاز از پیـش از اسـلام آغـاز می شـود و بـا مکاتـب دمشـق و اسکولاسـتیک و سیستماتیسـت بغـداد ادامـه می یابـد و بـه مکاتـب عـراق و سـوریه و اردن و مصـر می رسـد. دربـاره ی سـیر تحـول مکاتـب موسـیقی کهن تــر ایــران، پژوهش هــای جــدی صــورت نگرفتــه اســت. می دانیــم موســیقی دوران ساسـانی بـه دوران بعـد از اسـلام واگـذار شـده و می دانیـم کـه موسـیقی دوران سـامانی بـه بـارگاه تیمـور و ایلکانیـان راه یافتـه و می دانیـم کـه موسـیقی دسـتگاهی هـم گذشـته ای داشـته اسـت و می دانیـم کـه واژه هایـی ماننـد پـرده و دسـتان و اصابــع را تنهــا در حــد مقــولات بــه کار می برده ایــم. امــا به راســتی از ایــن همــه «می دانیم هــا» چــه می دانیــم؟» این پرسش و پاسخ به آن موضوع کتاب جدید محسن حجاریان است که با عنوان «مکتب‌های کهن موسیقی ایران» به تازگی توسط  خانه هنرهای شهری و با همکاری نشر گوشه منتشر شده است.

21-a 21-b 21-c

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

مکتب هابی کهن موسیقی ایران توسط 34 کاربر تایید شده است امتیاز 5 / 5
Live Chat